360º

El nostre projecte connecta l’educació i els aprenentatges entre el el temps lectiu i no lectiu, creant xarxa entre els diferents professionals que en formen part i cercant una visió global de l’alumne.

El nostre projecte educatiu va més enllà del temps lectiu. L’acollida del matí, el menjador i les extraescolars són espais d’educació. Cadascun d’ells els hem pensat per tenir moments per aprendre, perquè cadascú hi pugui trobar oportunitats úniques i personals per créixer.  El nostre projecte connecta l’educació i els aprenentatges entre el el temps lectiu i no lectiu, creant xarxa entre els diferents professionals que en formen part i cercant una visió global de l’alumne.

El nostre projecte educatiu va més enllà del temps lectiu. L’acollida del matí, el menjador i les extraescolars són espais d’educació. Cadascun d’ells els hem pensat per tenir moments per aprendre, perquè cadascú hi pugui trobar oportunitats úniques i personals per créixer.  El nostre projecte connecta l’educació i els aprenentatges entre el el temps lectiu i no lectiu, creant xarxa entre els diferents professionals que en formen part i cercant una visió global de l’alumne.

EXTRAESCOLARS

EXTRAESCOLARS

  • Generar una oferta educativa de qualitat en temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’Escola, sense distincions i de manera optativa.
  • Desenvolupar el projecte educatiu de l’Escola a partir de l’educació en el lleure.
  • Assegurar l’atenció dels infants i joves abans i després de l’horari curricular, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
  • Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

TEMPS DE MIGDIA

L’espai de temps del migdia vol ser una continuïtat del Projecte Educatiu del Centre i integrar les línies bàsiques d’acció pròpies de la nostra escola.

Aquesta franja horària dóna cabuda al menjador escolar i al temps de lleure anterior i posterior a l’estona de dinar.

LA MEDIATECA

La mediateca és un espai neuràlgic del nostre projecte, un espai 360º, educació a temps complert. Des de que l’escola obre fins que tanca acull una activitat frenètica entorn el gust per la lectura, la recerca documental i la comunicació. La mediateca desenvolupa un projecte vertebrador en el nostre projecte educatiu.

PR0JECTES CIUTAT

Per entendre el món és important observar-lo i cercar moments per formar-ne part i procurar-ne la seva millora. El nostre món més proper és la ciutat, per això participem de tots aquells projectes ens ofereix incorporant-los en el dia a dia de l’escola. Per nosaltres dur-los a terme és una gran oportunitat d’aprenentatge.