“La importància d’educar en l’esperit crític en el món actual”

Vivim en un món en canvi constant que ens planteja i genera situacions noves de forma gairebé immediata i incontrolable. Com a escola pensem que el més important és dotar d’estratègies als nostres infants, adolescents i joves per poder donar respostes a aquestes situacions des del respecte tant amb el medi ambient com amb nosaltres mateixos i els que ens envolten. 

 

I com podem educar en aquesta direcció? El més important és que l’alumne se senti membre i partícep d’una comunitat i que entengui que les seves accions repercuteixen en ella. Mitjançant el treball cooperatiu, un dels eixos del nostre projecte educatiu SUMMEM, l’alumne aprèn a gestionar diferents rols amb l’objectiu d’aconseguir trobar una resposta com a grup alhora que creix i aprèn amb i des dels seus companys. 

Però a què hem de buscar resposta com a grup? I aquí és on apareix el segon eix del SUMMEM, la interdisciplinarietat. A partir de bones preguntes i d’un aprenentatge competencial on els continguts dels diferents àmbits s’interrelacionen, intentem entendre la realitat que ens envolta. 

 

Però aquí no acaba tot perquè un cop s’ha analitzat s’ha de poder elaborar una resposta estructurada que permeti a l’altre entendre-la i alhora compartir-la i per tant, enriquir-la amb la discussió. No és res més que desenvolupar la competència comunicativa, competència que ens diferencia de la resta d’éssers vius. És per això que els nostres itineraris d’aprenentatge finalitzen amb un producte final: allò que volem aportar a la nostra societat més propera amb la intenció de conscienciar sobre l’impacte del què hem treballat i com d’important n’és prendre consciència del lloc que ocupem i que les nostres accions poden transformar el món en el que vivim. 

Mostra de la reflexió de l’itinerari d’Aprenentatge: De què estan fets els objectes que ens envolten? fet per la Tribu dels Taurons de 2n de Primària. Curs 2020/2021

Com apuntava al 2005 Josep-Maria Terricabra: Si disposem, doncs, de capacitats tan poderoses com les de parlar i pensar, com és que sovint tenim tan poca traça a l’hora d’exposar els nostres pensaments? Més encara: si no els sabem exposar gaire bé, no deu ser perquè no som capaços de pensar gaire bé? Això posa en evidència que no n’hi ha prou a tenir capacitats si aquestes no es cultiven.”

 

Pensem que s’ha de dotar als infants, adolescents i joves de totes aquelles habilitats i competències que els hi seran necessàries per la vida. La clau per adquirir aquestes competències és fer-ho de manera senzilla, natural, per tal que les integrin en el seu dia a dia amb aprenentatges vivencials, fent-los conscients en tot moment dels seus aprenentatges, donar-los veu per fer-se preguntes i sobretot despertant el seu esperit crític, que pensem que és la base per construir una societat amb criteri, opinió, sentit comú, esperit de millora i de superació però sempre de manera resilient, compromesa i vetllant pel bé comú i tenint sempre present a l’altre.

 

Equip directiu,

Escola Pia Olot