PERSONA I MÓN

PERSONA I MÓN

El nostre projecte situa  l’alumne en el centre de tot el que fem. La construcció harmònica de la persona és un llarg procés de treball que dura tota la vida però que en els seus primers anys d’infantesa i joventut esdevé clau per adquirir aquelles actituds, habilitats i competències que l’acompanyaran en tots els seus projectes personals i professionals. Definir-les i vehicular-ne l’adquisició és el nostre propòsit en el projecte persona. Tots som diferents, entenem la diversitat com una riquesa, per això personalitzem l’acompanyament de l’alumne amb el nostre projecte de tutoria, d’equips docents i de l’equip psicopedagògic, cercant sempre la coherència en la nostra intervenció educativa, facilitant que estigui ben documentada i definida.

Tal com diu la nostra missió treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món.

Per fer-ho possible treballem:

 • Ecologia Emocional: Com instrument que ens ajuda a formar persones resilents, que davant el futur, tinguin fortalesa interior.
 • Pastoral: Mitjançant projectes que demanen sortir del jo per cooperar amb els altres des dels valors cristians.
 • Projecte UNESCO: Per transformar el món i treballar a nivell global.
 • Escola Verdes: Treballar des d’una perspectiva mediambiental.

ESTIL METODOLÒGIC

ESTIL METODOLÒGIC

L’Estil metodològic és el marc on es descriuen les actituds i habilitats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar el procés d’aprenentatge, i les condicions que s’han de donar a l’escola.

ACTITUDS de desenvolupament de la personalitat

REFLEXIUS
RESPONSABLES
CRÍTICS
AUTÒNOMS
Actituds per millorar la societat
RESPECTUOSOS
MORALS/ÈTICS
COMPROMESOS

HABILITATS per construir coneixement

COMPRENEN
AUTOCONEIXEN
RESOLEN
RECERQUEN
COOPEREN
MEMORITZEN
COMUNIQUEN/EXPRESSEN
TRANSFEREIXEN
AUTOREGULEN

TUTORIA I ACOMPANYAMENT
DE L'ALUMNE

TUTORIA I

ACOMPANYAMENT

DE L’ALUMNE

La tutoria és un del pilars del nostre projecte educatiu i en el nostre centre, recau en l’Equip Docent que està format per tres professionals en la majoria de cursos (A mesura que avancen s’amplia). Aquesta nova organització facilita un treball professional de profunditat, d’equip, on es disposa de diferents mirades entorn de cadascun dels alumnes, ampliant d’aquesta manera els moments d’observació, de seguiment i també els temps de trobada amb els alumnes i les famílies. Tot l’equip docent  treballa com a tutor en l’autoconeixement, l’acceptació, la superació personal i l’orientació de cadascun dels alumnes. Aquesta modalitat de treball en equip docent ofereix a l’alumnat diferents estils personals dins de l’aula i la possibilitat que cada un trobi aquelles persones amb qui es sent més còmode, que el facin sentir important

i comprès. Si bé és tot l’equip que cerca empoderar i acompanyar tots els alumnes en el seu creixement personal, una d’elles esdevé referent de l’alumne i és qui vehicula totes les accions que recullen el seu pla de tutoria personal, així com les trobades amb la família o altres professionals que puguin intervenir en l’acompanyament de l’alumne.

L’equip psicopedagògic, davant d’una alerta per part de l’equip, la família o el propi alumne, estableix un pla d’assessorament i, per tant, esdevé un professional més de l’equip docent. Aquesta organització permet mantenir entrevistes freqüents amb la família i els alumnes. L’escola les valora molt positivament i les fomenta perquè entenem que és un element clau per assegurar aquest creixement harmònic i integral dels alumnes.

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

EQUIP

PSICOPEDAGÒGIC

L’escola parteix de la benentesa que la diversitat és una realitat i la inclusió una necessitat. El nostre propòsit és ser una escola inclusiva i no entenem cap manera més idònia, que viure des de molt petits la diferència com un valor que enriqueix i la inclusió com una oportunitat de cooperar en la diversitat oferint les mateixes possibilitats a tothom. Per fer-ho possible l’equip psicopedagògic n’és una eina indispensable.

Davant d’una alerta per part de l’equip docent, la família o el mateix alumne, relacionada amb l’aprenentatge, les relacions d’aula o la seva evolució emocional, l’equip estableix un pla d’assessorament i s’informa a la família. El psicopedagog, esdevé un professional més de l’equip docent. Es realitzen valoracions individuals i/o intervencions directes a l’aula, per donar suport a l’alumne i/o al grup classe. 

 

Es treballa en xarxa amb la resta d’agents educatius, socials i de salut implicats (EAP, CDIAP, CSMIJ, Serveis Socials, Pediatria, Serveis psicopedagògics externs, etc) per tal de fer les derivacions i/o coordinacions necessàries. 


Finalment, l’equip psicopedagògic també estableix indicadors  d’avaluació interna i externa que permeten al centre obtenir dades per avaluar i orientar tota l’acció educativa del centre.

Formen part del Departament Psicopedagògic format per la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat):

 • La psicopedagoga i la psicòloga del nostre centre.
 • La direcció pedagògica.
 • L’EAP (Equip d’assessorament Psicopedagògic)
 • La referent dels serveis socials.

ECOLOGIA EMOCIONAL

ECOLOGIA EMOCIONAL

Els estudis científics confirmen la importància de l’ecologia emocional en el desenvolupament cognitiu, en l’aprenentatge i  com a eina fonamental en la prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal. En l’entorn actual, l’ecologia emocional ens ajuda a formar persones resilents, que davant el futur, tinguin fortalesa interior, capaces de sortir enfortides de les dificultats i els reptes amb els què es trobaran.
A l’escola l’ecologia emocional es practica mitjançant metodologies vivencials i participatives, des de la realitat diària de l’aula, en el projecte tribu i en totes les etapes de l’escola.

Els objectius que l’ecologia emocional treballa són:

 • Donar-nos eines que ens permetin enfrontar-nos amb serenitat als problemes que ens sorgeixin al llarg de la vida.
 • Comprendre més a fons la realitat que ens envolta i apropar-nos als altres des del compromís per un món millor.
 • Ser conscients del nostre cos i les nostres emocions.
 • Crear un clima més relaxat i serè a l’aula i a l’escola.


PASTORAL

PASTORAL

El nostre model educatiu opta per una educació humanista d’inspiració cristiana; un humanisme que es deixa qüestionar i interpel·lar per l’estil de vida que ens proposa Jesús i l’estil d’educació que inicià Calassanç, a fi d’anar construint un món cada vegada més just.  La Pastoral és l’esperit i l’acció que anima tota l’activitat que cerca fer realitat en cada infant, adolescent i jove aquest model.
La pastoral és cosa de tots, ja que és tota la comunitat educativa que té per objectiu la formació integral de la persona. Tanmateix a l’escola hi ha un equip de persones que lideren el projecte i dinamitzen tota l’escola.
La seva acció és transversal tant dins el marc curricular com extracurricular i es concreta:

 • En la manera com ensenyem el nostre alumnat a aprendre. El treball de les actituds i habilitats del nostre Estil Metodològic en la vida diària del centre i el projecte SUMMEM són dos instruments claus per fer-ho possible.
 •  En les relacions personals. A través del projecte tribu cerquem fer entendre com és d’important el treball de la persona i la convivència amb els altres. En aquest sentit l’’aprenentatge cooperatiu és un instrument extraordinari per aprendre i créixer amb els altres.
 • En com enfoquem l’acció tutorial. 
 • En una cultura religiosa per a tothom. A partir de cicle Inicial de Primària i al llarg de tota l’escolaritat treballem amb l’alumnat el fet religiós des d’una perspectiva informativa i formativa, no catequètica, presentant no solament les dades del fet religiós sinó també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador. Creiem que el multi culturalisme i el pluralisme religiós en la nostra societat demana un plantejament obert i integrador sense deixar de fer incidència en la tradició judeocristiana que ha modelat el nostre context. 
 • En les accions de solidaritat. L’equip de Pastoral conjuntament amb els alumnes són els dinamitzadors de molts projectes que es desenvolupen durant l’any cercant treballar el sentit de la solidaritat en el dia a dia de l’escola, a partir del coneixement d’altres realitats diferents de la nostra. Fomentant la reflexió i la crítica en la nostra societat. Trobant moments concrets de celebració per viure la importància de la solidaritat respecte als altres i al mediambient. És concreta en el Projecte UNESCO i en la participació en la XEAUC (Xarxa d’Escoles Associades a la Unesco)

PROJECTE UNESCO

PROJECTE UNESCO

Projecte UNESCO i en la participació a la XEAUC (Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO)

L’escola pertany a la xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO. Escoles que treballen per treballar transformar el món, apropant als alumnes a les preocupacions mundials i el paper  de les Nacions Unides en l’educació, a partir de diferents projectes emblemàtics com:

 • La pau i els drets humans.
 • Patrimoni material i/o inmaterial.
 • La interculturalitat.
 • L’Educació pel desenvolupament sostenible.
 • Les relacions intergeneracionals.
 • La igualtat de gènere.
 • La dimensió interior de la persona.
 • La solidaritat.

ESCOLES VERDES

ESCOLES VERDES

La nostra escola esdevé escola verda amb la voluntat, el compromís i el repte de formar futurs ciutadans compromesos amb el món. En aquest eix el nostre objectiu és pensar, no en el medi ambient, sinó mediambientalment.